Om os / Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2019

Der afholdes ordinær Generalforsamling torsdag den 17. januar 2019 klokken 19:00 på Vodskov KRO, Smedepladsen 3, 9310 Vodskov.

Dagsorden jf. vedtægterne

Spanielklubben Region Nordjylland
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Regionsbestyrelsens formand aflægger beretning om regionsbestyrelsens virksomhed.
4. Regionskassereren fremlægger det reviderede regnskab
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af regionsbestyrelsens medlemmer og suppleanter.
7. Valg af 1-2 revisorer
8. Eventuelt

Hanne Winther og Finn Nielsen har trukket sig fra Bestyrelsen.
Flemming Noer er på valg og ønsker ikke at genopstille.
Iben Fjordbak er på valg og genopstiller.

Claus Lyngby stiller sit kandidatur til rådighed som revisor.

Der skal vælges skal vælges 2 nye bestyrelsesmedlemmer.
Der skal vælges skal vælges 2 suppleanter.


Forslag, der ønskes behandlet på regionsgeneralforsamlingen, skal indsendes til regionsformanden senest 14 dage før regionsgeneralforsamlingen.

Vedtagelse og valg på regionsgeneralforsamlingen sker ved almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev.

Det af dirigenten godkendte referat af regionsgeneralforsamlingen, samt meddelelse af regionsbestyrelsens sammensætning og konstituering, sendes inden 14 dage efter generalforsamlingen til Spaniel Klubbens bestyrelse. Regionsbestyrelsen offentliggør endvidere sammensætningen og konstitueringen i medlemsbladet.
 
Venlig hilsen
Bestyrelsen
Regionens konto i Spar Nord. Reg.nr. 9006 - konto 4574255398